Tag Archives: lá cờ hy lạp

Cờ Hy Lạp và Những Câu chuyện Lịch sử

quốc kỳ hy lạp

Cờ Hy Lạp cũng giống như quốc gia nó xảy ra nhiều biến động nên đã thay đổi đáng kể xuyên suốt lịch sử lâu dài. Trong thời kỳ Ottoman chiếm đóng, các khu vực hay thậm chí là các gia đình ở Hy Lạp đều có lá cờ riêng của họ. Sau khi đánh….